עדכון מחיר המחירון לצרכן לליטר סולר

לקוח/ה דלקן-דלק יקר/ה,

חברת דלק מעדכנת את מחיר המחירון לצרכן לליטר סולר.

החל מיום 1.5.2016 יופחת מחיר המחירון לצרכן לליטר סולר (המחיר ממנו מופחתת ההנחה ללקוחות הדלקן).

מחיר המחירון המופחת לליטר סולר ב-1.5.2016 יהיה 6.93 ₪

(כולל מע"מ) וישונה כפוף לשינויים שיהיו בחודש אפריל 2016 בתשומות המשפיעות על מבנה מחיר הדלקים כפי שיעדכן מינהל הדלק.

בהתאם, תעודכן ההנחה הניתנת ממחיר המחירון לכל לקוח דלקן - המחיר נטו לליטר שישלם הלקוח, לא ישתנה לרעה (כפוף לשינויים בתשומות כאמור).

לאחר הפחתת מחיר המחירון כאמור, יעודכן מחיר המחירון לצרכן לליטר סולר בהתאם לשינוי בתשומות המשפיעות על מבנה מחיר הדלקים, כפי שיעדכן מינהל הדלק, מעת לעת. על כל עדכון אחר במחיר תינתן הודעה מראש, במסגרת החשבונית

הסמוכה למועד הרלוונטי.

מובהר כי המחיר לצרכן לליטר סולר בתחנות התדלוק עשוי להיות גבוה או נמוך מהמחיר לליטר סולר שישלם לקוח דלקן.