הקוד האתי

"דלק", חברת הדלק הישראלית בע"מ ("דלק ישראל"), הינה אחת מחברות הדלק הציבוריות הגדולות והדינמיות בישראל, הנסחרת בבורסה לני"ע בתל אביב. אנו בדלק ישראל, וחברות הבנות שלה, מנהלים את פעילותנו העסקית ברמה גבוהה ביותר של יושרה וסטנדרטים אתיים ובהתאם לכל החוקים, הכללים וההנחיות החלים עלינו, ולפיכך אימצנו את הקוד האתי שלהלן, כמצפן ערכי שעל-פיו אנו פועלים.
 
דלק ישראל דוגלת בתרבות עסקית אתית, ומאמינה כי עוצמתנו וגודלנו טמונים בשילוב התפיסה הערכית עם אסטרטגיות והזדמנויות עסקיות.
 
הקוד האתי כוללת בתוכו ערכים, סטנדרטים וכללי התנהגות, המחייבים את החברה ועובדיה בכל הדרגים, ומהווה תעודת זהות ערכית ונורמטיבית, המבטאת את ערכי החברה ואת מחויבות העובדים לפעול על פיה.