תקנון הגרלת רכב לקמפיין השקת אפליקציית דלק החדשה

 1. מבוא ופרשנות:  

תקנון זו נועד להסדיר את הכללים לפיהם תנוהל הגרלת פרסים (להלן: "ההגרלה"), הנערכת על-ידי חברת דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ (להלן: "עורכי ההגרלה"), כמפורט להלן. 

התחרות נערכת על ידי עורכי ההגרלה בהתאם להוראות תקנון זה ואשר תקנון זה הוא תקנונה. 

השימוש בתקנון זה בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד, והתקנון מתייחס לגברים ונשים כאחד. 

השימוש בלשון יחיד מתייחס לרבים, וכן ההיפך, לפי הקשר הדברים והדבקם. 

כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה. 

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, תגברנה הוראות תקנון זה. 

על אף כל האמור בתקנון זה כמפורט להלן, עורכי ההגרלה שומרים לעצמם את הזכות, לפי שיקול דעתם הבלעדית, לקצר את תקופת התחרות, לשנות את תנאי תקנון זה ו/או את תנאי ההשתתפות בתחרות, ולבטל את התחרות בכל עת. 

 

 1. הגדרות  

"משתתף"

בן 18 ומעלה אשר מקבל על עצמו בעצם השתתפותו בהגרלה את תנאי תקנון זה, ומאשר את תנאי תקנון זה לרבות הסכמתו לפרסום פרטים בדבר זכייתו באמצעי התקשורת ו/או לצרכים שיווקיים/קידום מכירות כאמור, אשר ביצע הרשמה מלאה, כהגדרתה להלן לאפליקציית "דלק" ורכש אחד מהמוצרים שנמכרים ברשת חנויות הנוחות "דלק מנטה", באמצעות האפליקציה (למעט תדלוק). 

"עורכי ההגרלה"

-דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ ח.פ. 513094219, מרחוב גיבורי ישראל 7 נתניה. 

"הפרס"

כלי-רכב חדש מדגם שברולט TRAILBLAZER LS אותו רכשו עורכי ההגרלה מאת יבואן הרכב, יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ (להלן: "יבואן הרכב"), לשם הענקתו כפרס במסגרת ההגרלה.  

"תקופת השתתפות בהגרלה"

 החל מיום 17.11.20 ועד ליום 10.3.21, כולל. 

על אף האמור לעיל, עורכי ההגרלה יהיו רשאים להפסיק ו/או להאריך את התחרות בכל עת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי. 

"המפקח"

עו"ד ברוך שטיימן. 

"אמצעי פרסום שמות הזוכים  בהגרלה"

דף הבית של דלק מנטה ו/או באפליקציית דלק ו/או אתר האינטרנט של דלק מנטה www.delek.co.il.   

 

 1. כללי 

 1. עורכי ההגרלה יהיו רשאים להפסיק את ההגרלה ו/או חלק ממנה ו/או לקצרה ו/או להאריכה ו/או להוסיף פרסים ו/או לערוך בה כל שינוי לרבות לגבי מועד בחירת הזוכים, בכל עת, בכפוף להוראות הדין, בהודעה שתפורסם בדף הבית של דלק מנטה ו/או בעמוד באתר האינטרנט של דלק מנטה שכתובתו www.delek.co.il 

 1. ניתן יהיה לעיין בתקנון זה במשרדי עורכי ההגרלה, ברח' גיבורי ישראל 7, נתניה, במהלך שעות העבודה המקובלות ובכפוף לתיאום מראש וכן באתר האינטרנט של דלק מנטה www.delek.co.il וכן באפליקציה כהגדרתה להלן. 

 1. הודעה בדבר בחירת הזוכים תפורסם בעמוד הכניסה לאתר האינטרנט שכתובתו www.delek.co.il ו/או בדף הבית של דלק מנטה. 

 1. עורכי ההגרלה שומרים על זכותם לפרסם את ההגרלה באמצעים נוספים, על פי שיקול דעתם הבלעדי. 

 

 1. הצהרת, התחייבות ואחריות המשתתף 

 1. ידוע למשתתף כי עצם השתתפותו בהגרלה מהווה הסכמה לתקנון זה. 

 1.  למשתתף לא תהיה כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי ההגרלה ו/או לפעולות בהן ינקטו עורכי ההגרלה ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף ככל שיגרמו. 

 1. עורכי ההגרלה רשאים, ע"פ שיקול דעתם הבלעדי לדחות או להקדים כל תאריך ו/או מועד שנקבעו בתקנון זה ו/או כל מועד אחר העולה בקשר עם זכות המשתתף לפרס כלשהו ומימושו. 

 1. המשתתף מסכים כי כל תקלה, איחור וכדומה, שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, מגיפה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כוח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.  

 1. המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר שידוע לו כי יתכן ועל אף מאמצי עורכי ההגרלה, עשויים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושי דפוס ו/או של לוחות זמנים ו/או תקשורת ו/או מחשוב בכל שלב משלבי ההגרלה, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלהשתתף בהגרלה ו/או לזכות בפרס בהגרלה ו/או לממשו ו/או לקבלו. המשתתף מסכים לפטור את עורכי ההגרלה ו/או המפקח מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד. 

 1. המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר השתתפות וכן דבר זכייתו בהגרלה וקבלת הפרס עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים וכי בהשתתפותו בהגרלה מביע המשתתף ו/או המבקש להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו, במסגרת הפרסומים האמורים ולרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של עורכת ההגרלה וכתנאי להשתתפותו בהגרלה קיבל את כל ההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לקיום פרסום כאמור.  

 

 

 1. שיטת ההגרלה 

 1. על מנת להשתתף בהגרלה, על המשתתף לעמוד בתנאי תקנון זה, להוריד לטלפון הנייד אפליקציית "דלק" (להלן: "האפליקציה"), לבצע הרשמה מלאה לאפליקציה ולבצע רכישה באמצעות האפליקציה (למעט תדלוק) של מוצר אחד ממוצרים שנמכרים ברשת חנויות הנוחות "דלק מנטה", המשתתפות בהגרלה ופעילות באפליקציה בלבד, כמפורט בנספח ב'. לעניין סעיף זה תיחשב "הרשמה מלאה" כהרשמה הכוללת מסירת פרטים מלאים וכן פרטים מלאים של כרטיס אשראי. מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שעורכי ההגרלה יאשרו תשלום באמצעי תשלום "ביט" (BIT), והתשלום יתבצע באמצעות "ביט", לא יידרש המשתתף למלא פרטי כרטיס אשראי כאמור.  

 1. המשתתף מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי מלאים ונכונים (למען במקרה של תשלום באמצעות "ביט"), האפליקציה לא תהיה זמינה לשימוש והמשתתף לא יהיה זכאי להשתתף בהגרלה. 

 1. עורכי ההגרלה יגרילו מתוך סך כל המשתתפים בתקופת ההגרלה את הפרס כך שהעלאת הזוכה בגורל, תתבצע באופן אקראי. 

 1. ההגרלות תיערכנה בימים: 10.12.20, 10.2.21, 25.2.21 ו-10.3.21 במשרדי עורכי ההגרלה. במסגרת כל תקופת ההגרלה יוגרלו 4 פרסים בלבד (פרס אחד בלבד לכל הגרלה, בכל יום כאמור) ובגורל יעלה זוכה אחד, בכל יום של הגרלה כאמור ובסה"כ 4 זוכים בלבד מבין כל המשתתפים, בכל תקופת ההשתתפות בהגרלה. ההגרלות תחולנה על כל משתתף שנכנס להגרלה עד שעה 10:00 במועד ההגרלה. עסקה רכישה אחת ביום תעניק למשתתף את הזכות להשתתף בהגרלה. משתתף יכול להגדיל את סיכויי הזכייה שלו בהגרלה, בכך שיבצע יותר רכישות . למשל, אם במהלך 5 ימים, ביצע המשתתף 5 רכישות (אחת בכל יום ולא מעבר לכך) ובכפוף לתנאי תקנון זה. 

 1. ההגרלה תיערך בהתאם להיתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין התשל"ז 1977. 

 

 1. המפקח 

 1. כמפקח על ההגרלה ישמש עו"ד ברוך שטיימן, גיבורי ישראל 7 נתניה. 

 1. המפקח יהיה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להבהרות במקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון, וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכי ההגרלה למשתתפים, לרבות הזוכים בהגרלה או לטוענים לזכייה. 

 1. החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה זו הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין והמשתתף ו/או הזוכה מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטת המפקח. 

 

 1. הגבלת השתתפות 

ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי, מנהלי, שותפי ובני משפחותיהם של עורכי ההגרלה ובכלל זה חברת האם, חברות בנות וכל חברה קשורה אחרת, המפקח, יבואן הרכב וכן של כל מי שסייע לעורכי ההגרלה בעריכת ההגרלה לרבות יועצים, פרסומאים ובתי דפוס.  

 

 1. הפרס  

 1. הפרס למשתתף הזוכה בהגרלה, הוא כלי-רכב חדש מדגם שברולט TRAILBLAZER LS. סה"כ יוגרלו במהלך כל תקופת הגרלה 4 כלי-רכב, אותם רכשו, כאמור, עורכי ההגרלה, לשם הענקתם כפרסים במסגרת ההגרלה. 

 1. הזוכה מתחייב לשתף פעולה עם יבואן הרכב לשם קבלת הרכב ורישומו על-שמו. 

 1. ככל שיחולו תשלומי מיסים ו/או תשלומים אחרים, במסגרת מסירת הפרס לזוכה, הם יחולו על הזוכה בלבד ועורכי ההגרלה לא יישאו בכל תשלום הקשור במסירת הפרס ורישומו על שם הזוכה. למען הסר ספק מובהר כי מסירת כלי-הרכב לזוכה כפופה להסדרת תשלום המס הנדרש בגין הזכייה (כנגזרת משווי הרכב כחדש, בהתאם למחירון היבואן, כולל אגרת רישוי). 

 1. עורכי ההגרלה לא יהיו אחראים לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל פגם ו/או ליקוי אשר יתגלה בו ו/או בכל חלק ממנו, והאחריות לאלה הינה של יבואן הרכב בלבד. 

 

 1. איתור הזוכים והענקת הפרסים 

 1. לאחר הגרלת הזוכים, יפעלו עורכי התחרות לאיתור הזוכים בהתאם לפרטים המצויים בידם לשם מתן הודעה לזוכים בדבר זכייתם בתחרות, וכן יפרסמו את שמות הזוכים באמצעי פרסום בהתאם לתקנון זה. 

 1. לאחר איתור הזוכים, תימסר להם הודעה מפורטת בדבר זכייתם בהגרלה. ככל שלא יהיה ניתן להשיג המשתתף הזוכה באמצעות פרטים אותם מסר וזאת בתוך 28 ימים ממועד בחירת הזוכה, יוגרל זוכה חדש באופן מיידי ולמשתתף הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בשל כך.  

 1. לאחר איתור הזוכה באמצעות טלפון או כתובת דואר אלקטרוני, מתחייב הזוכה להגיע למיקום שיורו לו עורכי ההגרלה, במועד בו יתבקש על ידי עורכי ההגרלה ולחתום על הצהרת זוכה בנוסח המופיע כנספח א' לתקנון ולמסור לעורכי ההגרלה צילום תעודת זהות.  

 1. עורכת ההגרלה תאפשר לזוכה לקבל את הפרס במשך תקופה של 30 ימים לפחות מיום פרסום תוצאות ההגרלה האחרונה במבצע ההגרלות או מיום משלוח ההודעה לזוכה בדואר רשום בדבר זכייתו לפי המאוחר מביניהם.  

 1. מובהר כי קבלת הפרס מותנית בעמידת הזוכה בכל ההתחייבויות כאמור בתקנון זה ובסעיף זה בפרט.  

 1. עורכי ההגרלה לא יאפשרו לזוכה להמיר ו/או לשנות ו/או להעביר לאדם אחר את הפרס שבו זכה בכל אופן שהוא. 

 1. עורכי ההגרלה שומרים לעצמם הזכות לעכב ו/או לבטל את הענקת הפרס ו/או שלא לאפשר לזוכה בפרס לממש אותו בקרות אחד מהמקרים הבאים, ובכפוף לקבל אישורו של המפקח לגבי כל מקרה ומקרה: 

 1. חשש לאי תקינות ו/או זיוף 

 1. סירוב לאשר בחתימה קבלת הפרס 

 1. סירוב למסור את מלוא הפרטים של מקבל הפרס 

 1. אי עמידה בתנאי מתנאי התקנון

 1. עורכי ההגרלה שומרים לעצמם את הזכות לפרסם את שמות הזוכים בכל אמצעי מדיה ובכל מועד שימצאו לנכון. 

 1. אחריות על מימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד. עורכי ההגרלה לא יישאו בכל אחריות בשל אי מימוש הפרס בגין סיבות התלויות, בעקיפין ו/או במישרין בזוכה. 

 1. בלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכי ההגרלה יהיו רשאים שלא לאפשר את מימוש הפרס על ידי מי שזכה בו במעשה עבירה ו/או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא. 

 1. הזוכים בהגרלה פוטרים את עורכי ההגרלה ו/או מי מטעמם מכל טענה או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש ו/או אי התאמה ו/או חוסר שביעות רצון ו/או כל פגם אחר, אשר יתגלה בפרס. 

 1. ההשתתפות בהגרלה מהווה הסכמה לקבלת מסרים שיווקיים ופרסומות של עורכי ההגרלה. פרטיו האישים, אותם מסר המשתתף ישמרו במסגרת ההגרלה, במאגר המידע של עורכי ההגרלה. המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי מאגר מידע זה משמש למטרות פרסום ושיווק, לרבות דיוור ישיר. המשתתף רשאי לבקש את הסרתו ממאגר מידע זה ומתפוצת הדיוור באמצעות שליחת מייל לכתובת info@delek.co.il.  

 

 

נספח א' - הצהרת הזוכה 

 

אני הח"מ  ____________ ת.ז ___________מאשר ומצהיר בזאת כי קיבלתי את הפרס בו זכיתי בהגרלה שנערכה על-ידי חברת "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ ו-דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ (להלן: "עורכי ההגרלה"). 

 

 1. הנני מצהיר/ה כי אין לי ולא יהיו לי כל טענה ו/או דרישה ו/או השגה ו/או תביעה כלפי עורכי ההגרלה ו/או המפקח ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם ו/או מעבידיהם ו/או שולחיהם ו/או מי מטעמם בקשר עם עריכת ההגרלה ו/או זכייתי בפרס.  

 1. הנני מצהיר/ה על הסכמתי להשתתף (במידה ואידרש) בצילומים שיפורסמו בכל אמצעי פרסום שהוא שייבחר ע"י עורכי התחרות לצורך פרסום עורכי ההגרלה וזכייתי בהגרלה. ידוע לי כי עורכי ההגרלה רשאים אך אינם מחויבים לעשות שימוש בחומר צילומי שיעמוד לרשותם בתום הצילומים וכמו כן כי לא אהיה זכאי/ת לתשלום או תמורה כלשהם בעבור הצילומים.  

 1. הנני מצהיר/ה כי אין ולא יהיו לי כל טענות כלפי עורכי ההגרלה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם בגין טיב ו/או איכות הפרס, בכפוף לתנאי התקנון.  

 1. הנני מצהיר/ה כדלקמן:  

 1. אינני עובד או מנהל או שותף בעורכי ההגרלה ואינני בן משפחה של אחד או יותר מאלה. 

 1. אינני עובד או מנהל או שותף של המפקח, אינני עובד במשרד המפקח ואינני בן משפחה של אחד או יותר מאלה. 

 1. אינני עובד או מנהל או שותף של כל גורם שעזר לעורכי ההגרלה בעריכת ההגרלה לרבות, יבואן הרכב, יועצים, פרסומאים ובתי דפוס ואינני בן משפחה של אחד מאלה.  

 1. הנני מצהיר/ה כי הצהרתי זו ניתנה מרצוני החופשי לאחר שניתנה לי הזדמנות לעיין בתקנון ההגרלה. 

 

ולראייה באתי על החתום: 

 

_____________________   _______________________  ________________ 

      שם פרטי ומשפחה                       ת"ז                                  חתימה 

 

 

תוספת לתקנון הגרלה  

 

 1. האמור בתוספת תקנון זה המפורט להלן ביחס להגרלה ייכנס לתוקפו ביום 10.2.2021 בשעה 10:00 (להלן: "התוספת" ו- "מועד העדכון"). 

 1. למען הסר ספק הוראות תוספת זו מתייחסות למועדי ההגרלה הקבועים ליום 25.2.2021 ו-  10.3.2021.    

 1. החל ממועד העדכון ומבלי לגרוע מיתר הוראות התקנון, ייחשב "משתתף" גם מי שרכש דלק מסוג סולר או בנזין באמצעות האפליקציה. על המשתתף לרכוש דלק מסוג בנזין או סולר באמצעות האפליקציה באחת או יותר מתחנות התדלוק ברשת "דלק" המשתתפות בהגרלה בלבד, כמפורט בנספח ב' לתקנון (להלן: "עסקת דלק").  

 1. הוראות סעיף 5(4) לתקנון יחולו בהתאמה על עסקת דלק, כאשר מובהר בזאת, שעסקת דלק  ועסקה לרכישת מוצר מהמוצרים שנמכרים ברשת חנויות הנוחות "דלק מנטה (להלן: "עסקת מנטה") אשר בוצעו באותו היום, ייחשבו כשתי עסקאות ויגדילו את סיכויי הזכייה, אך שתי עסקאות דלק או שתי עסקאות מנטה שנערכו באותו היום ייחשבו כעסקה אחת לצורך סעיף זה. 

 1. תוספת זו מהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון ובכפוף לשינויים שהוכנסו בו על פי תוספת זו, כל הוראות התקנון (בשינויים המחויבים), ימשיכו לעמוד בתוקפן. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בתקנון לבין הוראה הכלולה בתוספת זו, ההוראות שבתוספת זו - גוברות. 

 

ד\10\2730\118 

נספח ב' – רשימת התחנות המשתתפות

ID 

שם תחנה 

חנות מנטה 

כתובת 

102 

דברת 

מנטה 

ליד קיבוץ דוברת 

199 

נין התבור 

מנטה 

כפר נין 

315 

נינה 

מנטה מרקט  

הפטיש 12 , הוד השרון  

312 

התמר  

מנטה  

נופר 2, רעננה  

186 

מעייני שמחה  

מנטה  

ויצמן 273, רעננה  

345 

שדה תרומות (ביכורה) 

מנטה 

מושב שדה תרומות  (כביש 90) 

201 

ניר דוד (גן השלושה) 

מנטה 

בכניסה לגן השלושה 

151 

גל הבקעה 

מנטה 

מפגש הבקעה (כביש 90) בקעת הירדן 

320 

נהלל 

מנטה 

כפר מנשייה זבדה 

270 

מגדל העמק 

מנטה 

הנפח 

39 

עפולה יוקלר 

מנטה 

החטיבה 9, עפולה 

198 

עפולה העמקים 

מנטה 

החרוד 7, עפולה 

323 

גן נר 

מנטה מרקט 

צומת גן נר 

264 

שדה נחום 

מנטה 

קיבוץ שדה נחום 

78 

דלק טבריה  (שערי טבריה) 

מנטה 

רח' אלחדיף טבריה 

50 

אפיקים 

מנטה מרקט 

בכניסה לקיבוץ אפיקים 

300 

הר יונה-מנטה 

מנטה 

נצרת עלית רח' הפיריון, אזה"ת ג' 

117 

סיכת רוזנפלד 

מנטה 

נצרת עלית רחוב מעלה יצחק 11 

12 

אספסת 

מנטה 

המפעלים האזוריים עמק בית שאן 

128 

האיצטדיון 

מנטה 

נצרת עלית- רחוב יזרעאל 46 .צמוד לאצטדיון כדורגל 

272 

רמזי נצרת 

מנטה 

נצרת -כביש עוקף נצרת -מס' 3001 

111 

גולני דרום 

מנטה 

צומת גולני כביש77 טבריה נצרת 

115 

גולני צפון 

מנטה 

כביש 77 צומת גולני 

176 

בית לחם הגלילית (176) 

מנטה 

מחלף זרזיר כביש 77 בין צומת המוביל לצומת ישי 

274 

קפלן 

מנטה 

מחלף עוקף רמלה / לוד צומת אחיסמך 

360 

פארק צרעה 

מנטה 

אזה"ת פארק צרעה סמוך לבית שמש וקיבוץ צרעה 

40 

נחשון 

מנטה 

צומת נחשון (כביש 44) בין רמלה לבית שמש 

145 

גוש עציון 

מנטה 

ד.נ. צפון יהודה, צומת גוש עציון, כביש 60 

354 

קסטל 

מנטה 

שדרות החוצבים 42 מבשרת ציון 

229 

מבוא ביתר 

מנטה מרקט 

כביש 375 בכניסה למבוא ביתר 

278 

גבעת זאב 

מנטה מרקט 

צומת גבעת זאב 

265 

הסדנא 

מנטה 

הסדנא 20, תלפיות, י-ם 

184 

הר תמיר 

מנטה 

יעקב אליאב 1, גבעת שאול, י-ם 

152 

מישור אדומים 

מנטה 

הר מחוור 2, א"ת מישור אדומים 

188 

מעבר מכמש 

מנטה 

כניסה למעלי מכמש ירושלים 

119 

נווה יעקב 

מנטה 

לאה גולדברג 1, נווה יעקב, י-ם 

73 

עיר שלם 

מנטה 

רח' הרצוג 1, צומת פ"ת ,ירושלים 

179 

ניות 

מנטה 

הרצוג פינת שניאור, ירושלים 

126 

תלפיות 

מנטה 

דב גרונר 1, ארמון הנציב, י-ם 

366 

ארז מודיעין (443) 

מנטה 

צומת שילת, כביש 443 

162 

צומת אורה 

מנטה 

צומת אורה, ירושלים 

367 

מודיעין יער (101) 

מנטה 

השדרה המרכזית 24, מודיעין 

298 

פוליבה 

מנטה 

הר עצמון, א"ת נשר, רמלה 

263 

גל ראשונים אשדוד 

מנטה 

רחוב אורט 1, אשדוד 

190 

דרך הים (יבנה) 

מנטה 

סנהדרין 34 (פינת דרך הים), יבנה 

349 

מנוחה 

מנטה 

צומת קוממיות, כביש מס' 40 

147 

עוזה 

מנטה 

כביש 40 מול מושב עוזה 

31 

קריית גת החדשה 

מנטה 

בכניסה לקרית גת דרך הדרום 7, צמוד לביג 

267 

באר טוביה 

מנטה 

א"ת באר טוביה 

364 

אשדוד ב"ב (בני ברית) 

מנטה 

כביש בני ברית (בכניסה הצפונית לעיר), אשדוד 

294 

סטאר סנטר 

מנטה 

מתחם סטאר סנטר, רח' ז'בוטינסקי, אשדוד 

344 

יד בנימין 

מנטה 

מושב יד בנימין 

348 

שדה עוזיה 

מנטה 

בכניסה למושב שדה עוזיה 

53 

נתיבות 

מנטה 

רח' ירושלים 2, נתיבות 

276 

ברור חיל 

מנטה מרקט 

בכניסה לקיבוץ ברור חיל 

310 

ניר עם 

מנטה 

בכניסה לקיבוץ ניר עם 

369 

אופקים 

מנטה 

פארק אפיקים, א"ת אופקים 

57 

גילת 

מנטה 

צומת גילת 

159 

מבקיעים 

מנטה 

מושב מבקיעים, ד.נ. חוף אשקלון 

268 

גל דניאל  (חוף אשקלון) 

מנטה 

הכניסה לישוב בת הדר 

279 

קולנוע אסתר 

מנטה 

התחייה 30, גבעת ציון, אשקלון 

מסמיה 

מנטה 

כביש ראשי מסמיה 

29 

יזראמקס-מנטה 

מנטה 

שלם 1, ר"ג 

רמה 

מנטה 

ז'בוטינסקי 67, רמת גן 

35 

עלית 

מנטה 

ז'בוטינסקי 4, רמת גן 

342 

אמיר 

מנטה 

הירקון 10, בני ברק 

67 

רמת השרון 

מנטה מרקט 

משה סנה 210, רמה"ש 

32 

גיבורי ישראל 

מנטה מרקט 

יגאל אלון 108, תל אביב - יפו 

79 

פרבר 

מנטה 

שד' ירושלים 210, תל אביב - יפו 

331 

שבעת הכוכבים 

מנטה 

יוסף נבו הרצליה (מול קניון שבעת הכוכבים) 

259 

גל טירה 

מנטה 

מזרח טירה כביש 551 לכיוון כוכב יאיר 

336 

השרון (קלנסוואה) 

מנטה 

א"ת קלנסוואה 

365 

מינואט 

מנטה 

לב הארץ א.ת. ראש העין 

רמתיים 

מנטה 

דרך רמתיים הוד השרון 

166 

דורון 

מנטה 

נתיב האבות 1 כפר סבא 

281 

ביסקוויט 

מנטה 

רח' תעש' 2, כ"ס 

291 

חורשים 

מנטה 

בכניסה לגלגוליה (ביציאה מכביש 6 מחלף חורשים) 

208 

מפגש השלום 

מנטה 

כביש 444  ליד נווה ימין 

357 

שנקר 

מנטה 

רח' שנקר 8, פתח תקווה 

287 

קניאל 

מנטה 

משה דיין 14 פתח תקוה 

214 

סיבים 

מנטה מרקט 

הסיבים 53 ק.מטלון פ"ת 

202 

אם המושבות 

מנטה 

סימטת התבור 3 א.ת. סגולה פ"ת 

295 

סגולה 

מנטה 

דוד מרכוס 5 א.ת. סגולה פ"ת 

187 

כנות 

מנטה 

א"ת כנות 

66 

בית חנן 

מנטה 

כביש 42,ליד מושב בית חנן 

21 

נס ציונה 

מנטה 

רח' החרש 2, נס ציונה 

80 

מובילי גוש דן 

מנטה 

דרך השבעה 19, אזור 

158 

הצבי 

מנטה 

הפלד 20, א"ת חולון 

197 

מרכבות האש 

מנטה 

המרכבה 14, א"ת חולון 

77 

בית דגן 

מנטה 

צומת בית דגן 

376 

הכישור 

מנטה 

הכישור 47, חולון 

146 

ימית 

מנטה 

לישנסקי 6, ראשל"צ 

244 

דקל הזהב 

מנטה 

רח' לזרוב 35, ראשל"צ 

215 

מבואות ראשון 

מנטה 

משה בקר 32, ראשל"צ 

123 

שערי ראשון 

מנטה 

טוליפמן 1, ראשל"צ 

135 

מגשימים 

מנטה 

כניסה למושב מגשימים על כביש 40 לכיוון נתב"ג (ליד צומת שעריה) 

358 

יהוד 

מנטה מרקט 

רח' העצמאות 42, יהוד 

373 

נתב"ג 

מנטה 

נמל התעופה בן גוריון 

338 

השוק הסיטונאי 

מנטה 

צומת ניר צבי, א"ת צריפין 

181 

באר יעקב 

מנטה מרקט 

דרך חיים 1, באר יעקב 

286 

פרנס רחובות 

מנטה מרקט 

דרך הים 12, רחובות 

261 

מזכרת בתיה 

מנטה מרקט 

שדרות מוטה גור, מזכרת בתיה 

227 

קריית עקרון 

מנטה 

שד יצחק רבין, קרית עקרון 

37 

שעריים 

מנטה מרקט 

הרצל 68 רחובות 

68 

גדרה 

מנטה 

צומת כנות 

218 

קריית משה 

מנטה 

היצירה 4, א.ת. רחובות 

353 

עמק שרה 

מנטה 

פארק אופיר, קריית יהודית, ב"ש 

175 

אברהם מיתר 

מנטה 

דרך מיתר בכניסה למיתר 

378 

קאנטרי ב"ש 

מנטה 

דרך רמון 37, באר שבע 

59 

דלרום 

מנטה 

דרך חברון 4, באר שבע 

164 

מפגש הספורט 

מנטה 

שד' בן גוריון 16, באר שבע 

114 

עומרים 

מנטה 

דרך חברון 10, באר שבע 

296 

שיכון עובדים 

מנטה 

שדרות אליהו נאוי, באר שבע (צמוד לשדרה השביעית BIG) 

301 

פולג 

מנטה 

גיבורי ישראל, נתניה 

61 

השחר 

מנטה 

כביש החוף ליד מחלף פולג 

260 

הקדר 

מנטה 

הקדר 31, א"ת הישן, נתניה 

303 

הגביש (ברכת חנון) 

מנטה 

הגביש 6 (לכיוון בית סלקום), אזה"ת פנחס ספיר, נתניה. 

239 

גל נתניה 

מנטה 

רח' בן גוריון, מול מלון כרמל, נתניה 

24 

ירמולובסקי 

מנטה 

כיכר המשטרה, חדרה 

22 

אדגו/קריניס 

מנטה 

זלמן שזר 1, חדרה 

361 

עוקף חדרה 

מנטה 

כביש 65 בין הכניסה המערבית למזרחית של חדרה 

347 

הנצח תל מונד 

מנטה 

כניסה דרומית מבני דרור לתל מונד 

182 

דרור 

מנטה 

דרור זקס, אבן יהודה 

228 

תל -יצחק 

מנטה 

כניסה לקיבוץ תל יצחק 

189 

מגידו 

מנטה 

צומת מגידו 

329 

קציר 

מנטה 

צומת קציר ברטעה 

211 

מצר 

מנטה 

צומת מצר, קיבוץ מצר 

319 

כפר קרע 

מנטה 

צומת כפר קרע 

207 

שפיים 

מנטה 

מתחם הקנית שפיים 

94 

קריית חיים 

מנטה 

שד' דגניה 5, קרית חיים 

64 

רמת ישי 

מנטה 

רחוב הארז, רמת ישי 

275 

רמת ישי ביליה 

מנטה 

  

23 

שדרות הנשיא 

מנטה 

שד' הנשיא 34, חיפה 

377 

טירת הכרמל 

מנטה 

הרצל 2, טירת הכרמל 

108 

אלדור 

מנטה 

שדרות ההגנה 33, חיפה 

127 

אלונים 

מנטה 

אלונים 

363 

חרמש 

מנטה 

החרמש 26, צ'ק פוסט, חיפה 

141 

מת"מ 

מנטה 

מרכז תעשייה מתם 

163 

פארק הרכב 

מנטה 

שד' ההסתדרות 149 

314 

קרית אתא 

מנטה 

דרך חיפה 43 חיפה 

332 

מבואות דליה 

מנטה 

דלית אל כרמל 

154 

הקישון 

מנטה 

שד' ההסתדרות 88 מפרץ חיפה 

177 

בת שלמה 

מנטה 

כביש 70 

המפרץ 

מנטה 

שד' ההסתדרות 277 מפרץ חיפה 

156 

חלוצי התעשיה 

מנטה 

חלוצי התעשייה 40 

112 

טמרה העיר 

מנטה 

כביש ראשי בתוך העיר טמרה הישנה 

116 

מחלף זכרון יעקב 

מנטה 

בין צומת פרדיס לכביש החוף מס' 2 

15 

תל חנן 

מנטה 

רח' בר יהודה 138, חיפה 

זכרון (המושבה) 

מנטה 

נילי 4 כניסה דרומית זכרון יעקב 

204 

צ'ימבליסטה 

מנטה 

רח' המדע 21, א"ת צפוני אשדוד 

210 

איילון 

מנטה 

קיבוץ איילון 

234 

חורפיש 

מנטה 

כפר חורפיש כניסה מערבית 

327 

צליל החורש 

מנטה 

כביש 85 כרמיאל עכו לכוון עכו 

322 

שאג'ור 

מנטה 

כניסת בענה דיר אל אסד 

45 

מירון 

מנטה 

צומת מירון 

324 

יאנוח 

מנטה 

כניסה צפונית לכפר יאנוח 

210 

איילון 

מנטה 

קיבוץ איילון 

90 

געתון 

מנטה  

דרך העצמאות 

325 

כרמיאל החדשה 

מנטה  

מעלה כמונים 

231 

גל כרמיאל 

מנטה  

צומת כרמיאל תפן 

58 

כפר יסיף 

מנטה  

יאסיף 

233 

שלומי 

מנטה  

א"ת שלומי 

165 

מפגש צביקה 

מנטה  

כביש נהריה מעלות 

235 

נווה ספיר 

מנטה  

שלום הגליל 

282 

טמרה החדשה 

מנטה  

תמרה חדשה  כביש 70 

219 

שערי צפת 

מנטה  

רח' הגדוד השלישי 

70 

ראש פינה 

מנטה  

מרכז מסחרי 

136 

קצרין 

מנטה  

אזור תעשייה קצרין 

174 

כחל 

מנטה  

מושב כחל ד.נ. כורזים 12387 

352 

מחניים 

מנטה  

כניסה לקיבוץ מחניים צומת מחניים 

52 

קריית שמונה 

מנטה  

תל חי 

311 

חצור הגלילית 

מנטה  

אזור תעשיה חצור הגלילית 

362 

סער 

מנטה  

בכניסה לקיבוץ סער ליד נהריה 

232 

גל גלי חוף 

מנטה  

אזור תעשיה דרומי עכו ( מול אצטדיון כדורגל) 

63 

דימונה 

מנטה 

רח' הפועלים, א"ת צפוני, דימונה 

124 

מצפה אילת 

מנטה 

רח' יהל, אילת 

262 

גל ערבה 

מנטה 

כביש 90, צומת הערבה 

41 

מצפה רמון 

מנטה 

רח' בראשית 1, מצפה רמון 

26 

נווה זוהר 

מנטה 

צומת נוה זוהר, סדום 

48 

עין יהב 

מנטה 

כביש הערבה בכניסה למושב עין יהב 

98 

ערד 

מנטה 

בכניסה לערד 

280 

שדה בוקר 

מנטה 

מדרשת בן גוריון 

139 

משאבים 

מנטה 

צומת משאבי שדה (צומת משאבים) 

121 

תל שוקת 

מנטה 

צומת שוקת 

371 

בול אשדוד  

מנטה  

דרך הרכבת 1 , אשדוד  

381 

נאות חובב 

מנטה 

כביש 40, צומת נאות חובב 

 

נווה עמל  

מנטה  

דרך ירושלים, הרצליה