החזר בלו

בהתאם לצו הבלו על דלק (פטור) התשס"ה – 2005, הונהגה רפורמה במיסוי משק האנרגיה אשר החלה ב-1 בספטמבר 2005. ע"פ הצו הועלה הבלו על הסולר בהדרגתיות עד להשוואתו לזה המוטל על בנזין.

על מנת לצמצם את הפגיעה במספר קבוצות משתמשים מוגדרות, הנמנות על הסקטור העסקי, הופעל מנגנון החזרים סלקטיבי על בסיס מודלים כלכליים.

עוסק הזכאי לקבלת החזר יגיש דו"ח תקופתי, כפי שנקבע בהתאם להיקפי פעילות, ובו דרישה להחזר בלו על סולר ששימש לייצור הכנסה ע"פ השיעורים שנקבעו בצו.